VanOnGo ÜLDTINGIMUSED JA REEGLID 

 

 

Need üldtingimused (edaspidi nimetatud "Tingimused") määravad kindlaks VanOnGo teenuse kasutamise, maksmise, teenuse kasutajate poolt teenuste vastuvõtmise, osutamise ning muu olulise teabe, lugege neid läbi enne VanOnGo teenuse kasutamist. 

Teabe kogumise, töötlemise, säilitamise ning maksete töötlemise kord on kirjeldatud privaatsuspoliitikas, küpsiste poliitikas ja muudes dokumentides. 

Tingimused moodustavad üheainsa dokumendi koos privaatsuspoliitika, küpsiste poliitika, vedajate eeskirjade, autojuhtide eeskirjade, saatjate eeskirjade ja muude dokumentidega, millele peale nendes tingimustes viidatakse, ning need on avaliku pakkumise lepinguks. REGISTREERIDES MEIE TEENUSES JA KASUTADES SEDA KINNITATE, ET OLETE LUGENUD NEED TINGIMUSED JA REEGLID, NENDEGA NÕUSTUNUD NING OLETE SAANUD LEPINGU OSALISEKS selles osas, kus see teie suhtes kehtib. 

Juurdepääs teenusele VanOnGo pakutakse VanOnGo mobiilirakenduse kaudu (edaspidi „mobiilirakendus“) ja veebisaidi http://www.vanongo.com, samuti muudele VanOnGo Eastern Europe OÜ kuuluvatele URL-idele (edaspidi ühiselt „Rakendus“), registreeritud aadressil Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa tn 15-50, 74111, Eesti, registrikood 14783810 ja / või tema sidusettevõtted (edaspidi “VanOnGo” või “meie”). 

Jätame endale õiguse muuta Tingimusi ja Reegleid. Teatame teile Tingimuste ja Reeglite uuendustest. Meie teenuse jätkuv kasutamine kinnitab teie täielikku mõistmist ja nõustumist Tingimuste ja Reeglite uuendustega. 

Altpoolt leiate järgmised osad: SÕNASTIK, LITSENTS ja AUTORIÕIGUSED, JUURDEPÄÄS ja REGISTREERIMINE, KASUTAJATE TEENUSTE TELLIMINE JA OSUTAMINE, MAKSMINE, ÕIGUSLIKU LAHTIÜTLEMINE, VASTUTUSE PIIRAMINE, KAHJUDE HÜVITAMISE GARANTII, KOHALDATAV SEADUS, VAHEKOHUS, ÜLDSÄTTED (lingid iga jaotise juurde) 

 

SÕNASTIK 

VanOnGo teenus on tehnoloogiaplatvorm, mis võimaldab Rakenduse registreeritud kasutajatel tellida veose, vedaja teenuseid ja / või osutada veoteenuseid rakenduse teistele kasutajale. 

VanOnGo teenus ei paku kaupade vedu ega ei osuta kindlustusteenuseid. Transpordi ja veosekindlustuse teenuseid pakuvad sõltumatud kolmanda osapoole töövõtjad, kes ei ole VanOnGo ega tema tütarettevõtete töötajad. 

Kasutaja on Saatja või Vedaja, samuti nende töötajad ja partnerid, kellel on mobiilirakenduses või saidil registreeritud konto ja Vedaja konto. 

Saatja - füüsiline või juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on oma konto rakenduses registreerinud ja tellib kaupade transpordi teenuse. 

Vedaja - juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on oma konto registreerinud vastavas  rakenduses ja kavatseb osutada kaubaveoteenuseid. 

Juht - üksikisik, kes on registreerinud oma konto vastavas VanOnGo juhirakenduses, et saada teavet vedaja kohta, kes on huvitatud juhi võimalikust kaasamisest ja / või vedaja poolt saadud tellimustest, mida saate täita. Juhiks võib olla Vedaja töötaja, partner, töövõtja. Juht ei laadi / ei võta maha Saatja last. 

Abiline - vedaja üksikisik, töötaja või partner, kes viibib vedaja sõidukis koos juhiga ja teostab saatja lasti peale- / mahalaadimist, kui saatja tellis sellise teenuse lisas. 

Saaja - Saatja määratud füüsiline või juriidiline isik, kellele Vedaja peab kauba toimetama. 

Last on elutu objekt (esemed), mille vedu ei ole seadusega keelatud ega kujuta ohtu keskkonnale ega kolmandatele isikutele. 

Kaubaveoleping - seaduses sätestatud tingimuste kogum, mille saatja soovitab tellimisvormi kaudu ja mille vedaja aktsepteerib. Kaubaveoleping annab saatjale ja vedajale õigusi ja kohustusi. Leping on sõlmitud saatja ja vedaja vastastikuse kinnitamise ajal nende mobiilirakenduste kaudu või saidi kaudu pärast veose laadimist vedaja sõidukisse ja enne selle väljumist.

 

 

LITSENTS  JA  AUTORIÕIGUS 

Kooskõlas Tingimustega VanOnGo annab teile piiratud, ainuõiguseta, tagasikutsutava ja nimilise litsentsi, mida ei saa all-litsentsina kasutada järgmistel eesmärkidel: (i) juurdepääs rakendustele ja teie isiklikul seadmel olevate rakenduste kasutamine ainult teenuse kasutamiseks (Ii); mis tahes sisu kasutamisel, teave ja sellega seotud materjalid ning juurdepääs neile üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks mõeldud teenuste pakkumise kaudu. Kõik õigused, mida selles dokumendis pole sõnaselgelt sätestatud, on VanOnGo ja tema litsentsiandjate õigused. 

Teil pole õigust: (i) kustutada teenuse mis tahes osas autoriõiguse, kaubamärgi või muude autoriõiguse omaniku juhiste mainimist; (Ii) taasesitada, muuta, valmistada ette teenusel põhinevaid tuletistööd, levitada, loovutada teenuste kasutamise õigusi, rentida, müüa, müüa edasi, edastada, avaldada, avalikult mängida, saata edasi, eetris mängida või muul viisil teenust kasutada, kui VanOnGo ettevõte ei ole andnud selleks luba; (Iii) teenuse dekompileerimine, ümberehitamine või demonteerimine, kui kohaldatava õigusega ei ole ette nähtud teisiti; (Iv) kinnisiduda teenuse mis tahes osa külge, peegeldada teenuse mis tahes osa või luua teenuse mis tahes osa freimi; (V) täita või käivitada mis tahes programme või skripte teenuse mis tahes osas andmete puhastamiseks, indekseerimiseks, ülevaatamiseks või muul viisil andmete kogumiseks või ebaseaduslikuks takistamiseks või täitmise blokeerimiseks ja / või teenuste mis tahes funktsiooni piiramiseks; või (vi) proovida saada teenusele loata juurdepääsu või rikkuda teenuse mis tahes aspekti või sellega seotud süsteeme või võrke. 

Te tunnistate, et juurdepääs teenuse eri osadele võib olla erinevate VanOnGo kaubamärkide all. Samuti tunnistate, et selliste kaubamärkide all pakutavaid teenusi või selle osi võivad osutada: (i) VanOnGo üksikud tütarettevõtted või sidusettevõtted; või ii) sõltumatud tarnijad, transpordiettevõtete autojuhid, tellimuslubade või muude samalaadsete veolubade omanikud, lubade või litsentside omanikud. 

Selles dokumendis esitatud teenus ja kõik õigused kuuluvad ja jäävad VanOnGo või tema litsentsiandjate omandisse. Mitte need reeglid ja tingimused, teenuse kasutamine ei anna üle ega anna teile õigusi: (i) teenusele või sellega seotud õigustele, välja arvatud eespool antud piiratud litsentsi korral; (ii) VanOnGo ja tema litsentsiandjate ärinime, toote-  teenusenimede logo, kaubamärkide, teenusemärkide või nendega seotud linkide kasutamine. 

 

JUURDEPÄÄS JA REGISTREERIMINE 

VanOnGo Teenusele pääsete juurde pärast oma konto registreerimist vastavas rakenduses. Kui olete eraisik, ei ole teil õigust oma kontole juurdepääsu kolmandatele osapooltele üle anda. Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, saate oma kontole juurdepääsu oma töötajatele või partneritele üle anda. 

Registreerimine on lubatud, kui olete üle 18 aasta vana. 

Oma konto loomise ja sellega töötamise jätkamisel peate esitama enda kohta täpset, tõest ja asjakohast teavet, nimelt: 

Peate enda kohta käivat teavet värskendama, kui see muutub. Selle teabe kogumise, töötlemise, säilitamise ja kasutamise kord meie poolt on kirjeldatud allpool ja privaatsuseeskirjades https://ee.vanongo.com/legal/privacy-policy. 

Konto loomine kinnitab, et olete vastuvõtnud ja nõustunud nende tingimustega, sealhulgas koos kõigi dokumentidega, millele nad viitavad. 

Te kinnitate, et ei kasuta oma kontot ebaseadusliku tegevuse jaoks. 

Kui meil on mõistlikud põhjused arvata, et teie andmed on valed, teie kontot kasutatakse ebaseaduslikel eesmärkidel või kasutab kolmas isik, teie poolt määratud pangakaart ei kuulu teile ja / või kui te rikute muul viisil nõuded ja tingimused, on meil õigus keelduda teile VanOnGo teenuse kasutamisest. 

Kui teil on tõendeid selle kohta, et teie Kasutaja kontole kantud pangakaart või pangaandmed on varastatud ja / või kolmas isik on neid petlikult kasutanud, peate sellest VanOnGole teatama. Me ei vastuta Kasutaja kontol olevate pangakaardi või pangaandmete väärkasutamise eest kolmandate osapoolte poolt. Kui usute, et mõni kolmas isik on saanud teie kontole volitamata juurdepääsu, võtke meiega ühendust e-posti teel servic@vanongo.com. 

Konto loomisega nõustute saama teatisi (Notifications), mis on teenuse kasutamise protsessi lahutamatu osa.  

 

KASUTAJATE TEENUSTE TELLIMISE JA OSUTAMISE KORD 

SAATJALE: 

Kaubaveoteenuse tellimiseks peab olema konto Saatja rakenduses https://ee.dashboard.vanongo.com/. Sel juhul olete Saatja ja teie suhtes kehtivad Saatja õigused ja kohustused, nagu allpool on kirjeldatud. 

Pärast veose laadimist Vedaja sõidukisse ja enne selle väljumist peab Saatja kinnitama veose üleandmise fakti Vedajale Saatja rakenduses oleva selle tellimuse vormis. Kui Saatja ei ole veose saatmist kinnitanud, tuleb see last maha laadida ja saatjalt arvestatakse sõiduki kohaletoimetamiseks fikseeritud summa maha. 

Saatja loob oma konto kaudu veotellimuse. Rakenduses tellimuse loomisega kinnitab Saatja, et tal on kõik õigused lasti veoks. 

Saatjal on keelatud tellida tuleohtlike, plahvatusohtlike, narkootiliste ainete, relvade transportimist. 

Saatja peab märkima Saaja andmed: aadress, täisnimi / nimi, telefoninumber. 

Saatja saab näidata kauba tarneaja. Kui saatja ei ole sellist perioodi määranud, pakub seda VanOnGo teenus, mis põhineb hinnangulisel pikkusel marsruudil Saatjast Saajani. Saatja on kohustatud võtma kõik mõistlikud abinõud, et tema nimetatud Saaja saaks selle kätte kauba kokaheletoimetamise päeval. 

Saatja peab märkima, kes laadib veose Vedaja sõidukisse ja võtab selle maha Saaja juures. 

Saatja on kohustatud kauba veoks ette valmistama, võttes arvesse vajadust tagada transpordi ajal transporditavus ja ohutus. Kui õigusaktid näevad kaubaveoks ette eridokumendid (sertifikaadid), peab Saatja edastama sellised dokumendid Vedajale koos veosega. Kui Saatja ei ole kaupa tähistanud, ei vastuta Vedaja kahju või kadumise eest. Saatja võib Vedajalt nõuda lasti pakkimiseks materjale, kui Vedajal seda on. 

Saatjal on õigus näidata veose peale- ja / või mahalaadimiseks vajalike juhi abiliste arvu. 

Saatja peab tasuma Vedaja teenuste eest. 

Saatja peab ühendust võtma Saajaga pärast Vedajalt teate saamist kauba saabumise kohta Saaja aadressi. Pärast Saatja kinnitust veose vastuvõtmise ja selle terviklikkuse kohta Saatja on kohustatud Vedaja teenuste kättesaamist kinnitama oma rakenduses oleva tellimisvormi kaudu. 

Saatjal on õigus keelduda Vedaja pakutavast veost, kui see ei ole kohandatud kaubaveoks. 

Saatjal on õigus oma last tagasi saada kuni selle väljumiseni. Sel juhul võetakse Saatjalt sõiduki kohaletoimetamise eest fikseeritud summat. 

Saatjal on õigus muuta kaubaveolepingut jaotises “Saaja andmed” enne selle Saajale edastamist. 

Saatja vastutab veose eest, kuni see on täielikult vedaja sõidukisse laaditud. 

 

VEDAJALE 

Tasulise kaubaveoteenuse pakkumiseks teil peab olema rakenduses Vedaja konto https://ee.dashboard.vanongo.com/. Sel juhul olete Vedaja ning teie suhtes kehtivad Vedaja õigused ja kohustused, nagu allpool kirjeldatud. 

VanOnGo Teenus  pakub Vedajale teavet Saatjate tellimuste kohta. Vedajal on õigus vastu võtta iga Saatja tellimus, kui see vastab tellimuses kirjeldatud veoteenuse nõuetele. 

Kui Vedaja on Saatja tellimuse vastu võtnud, peab ta andma kauba laadimiseks vajaliku sõiduki Saatja tellimuses määratud aadressil ja aja jooksul. 

Kui Saatja korralduses on märgitud, et veose laadivad Autojuht/Autojuhi abilised, on Vedaja kohustatud laadimise lõpule viima. 

Vedajal on õigus keelduda kauba vastuvõtmisest, kui see tarnitakse taaras või pakendites, mis Vedaja juhi äranägemisel ei võimalda kaupa tarnida ilma kahjustusteta või ilma märgistamiseta. 

Pärast veose laadimist Vedaja sõidukisse ja enne selle väljumist peab Vedaja selle tellimuse vormis Vedaja rakenduses kinnitama fakti, et Saatja veose üle andis. Kui Vedaja ei ole veose laadimist kinnitanud ja lahkunud, loetakse see varastatuks ning Vedaja suhtes võetakse seaduses ettenähtud meetmed. 

Vedaja on kohustatud kauba tarnima Saatjaga sõlmitud lepingus kindlaksmääratud tähtajaks. Vedaja on kohustatud teatama Saajat saadetise saabumisest Saaja aadressisse. 

Vedaja peab teatama Saatjat kauba saabumisest Saaja aadressisse. Pärast Saatjalt kinnituse saamist veoteenuste aktsepteerimise kohta võib Vedaja tellimisvormi sulgeda. Kui Vedaja ei ole Saatjalt teatist veoteenuste aktsepteerimise kohta saanud, on Vedajal õigus kaubad Saajale mitte üle anda. 

Vedaja vastutab veose eest selle täieliku sõidukisse laadimise hetkest kuni hetkeni, millal see Saajale kätte toimetatakse (või kuni saatmise alguseni, kui saadetise Saaja teeb) tegeliku kahju ulatuses, välja arvatud juhul, kui see tõendab, et veose kahjustamine / kaotsiminek ei toimunud tema süül. 

Kui Saaja ei ole veost vastu võtnud / on keeldunud selle vastuvõtmisest või kui Saatja ei ole Vedajale veoteenuste vastuvõtmisest teatanud, on Vedajal õigus last jätta hoiule Saatja kulul ja vastutusel, teatades sellest Saatjale mobiilirakenduse või veebilehekülje kaudu. Last, mis ei ole kätte saadud ühe kuu jooksul pärast Vedaja teavitamist Saajat, loetakse taotlemata ja müüakse seaduses ettenähtud viisil.

MAKSMINE 

Te tunnistate, et teenuse kasutamine võib kaasa tuua kohustuse tasuda Vedajalt saadud veoteenuste eest („Tasud”). Pärast seda, kui Saatja on Teenuse kaudu kätte saanud veoteenuse, aitame teil tasuda asjakohaseid tasusid, tegutsedes Vedaja nimel tema esindajana piiratud volitustega makse vastuvõtmisel. Tasude maksmine sel viisil on identne maksetega, mida te olete otse Vedaja ja kindlustusseltsi kasuks teinud. Kui seadus seda nõuab, sisaldavad tasud kehtivaid makse. Teie poolt makstud lõivud ei saa tagasi maksta ega kompenseerida, kui nendes tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Teil on õigus Vedajalt nõuda, vähendamist sellelt Vedajalt saadud veoteenuste eest võetava tasu suurust. VanOnGo vastavalt reageerib Vedaja, mis tahes taotlusele muuta veoteenuste osutamise eest võetava teenustasu suurust. 

Kõik tasud tuleb tasuda kohe; maksmine toimub läbi Stripe Inc. kasutades teie kontol valitud peamist makseviisi või sularahas.  Pärast makse tegemist saadame teile e-posti teel ja / või meie teenuse kaudu teie kontole makse kinnitava dokumendi. Kui teie kontol määratletud peamine makseviis näib olevat aegunud, kehtetu või muul põhjusel kasutamiskõlbmatu, nõustute, et VanOnGo võib teie esindajana, kellel on piiratud volitused Vedaja eest makse vastu võtta, kasutades teie kontol oleva täpsustatud täiendavat makseviisi (kui on olemas). 

Stripe Inc maksestruktuur on loodud selleks, et tagada Vedajale sularahata tasumine osutatud teenuste eest täies mahus  Rakendussissemakse kaudu. Olles saanud veoteenused teenuse kaudu, saate neile anda hinnangu ja jätta oma Vedaja kohta täiendavat tagasisidet. 

Saatja saab kaubaveo eest tasuda sularahas, valides selle valiku menüüs "Makseviisid" pärast reisiaadressi sisestamist. See valik  kuvatakse saatja kontol automaatselt, kui olete linnas, kus on saadaval sularaha makseviis. 

Teie ja meie vahelistes suhetes jätame endale õiguse igal ajal oma äranägemise järgi teenuse kasutamise kaudu saadud teenuste eest tasu määrata, kustutada ja / või muuta. Lisaks tunnistate ja nõustute, et teatavates geograafilistes piirkondades kehtivad tasud võivad suure nõudluse perioodidel või ilmastikuolude ja teekatte kvaliteedi tõttu märkimisväärselt tõusta. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid võimalikust tasude maksmise kohustusest, eeldusel, et olete vastutav teie kontol olevate tasude maksmise eest, sõltumata sellest, kas olete teadlik tasude või maksmisele kuuluvate summade olemasolust. Mõnikord võime teatud kasutajatele pakkuda eripakkumisi ja allahindlusi, mis võivad vähendada teenuse kasutamise eest saadud sarnaste või sarnaste teenuste eest võetavaid tasusid. Samal ajal nõustute, et sellised eripakkumised ja allahindlused, mida te pole saanud, ei mõjuta teenuse kasutamist ega kohaldatavate tasude maksmist. Vedaja tellitud teenused saate igal ajal enne kauba vastuvõtjale vastuvõtmist tühistada, kuid tellimuse tühistamise eest võidakse nõuda tasu. Kui saaja ei aktsepteerinud teie saadetud saadetist vedajast mitteolenevatel põhjustel, on vedajal õigus nõuda teilt lisatasu kauba ladustamise või tagasi saatmise eest. 

 

 

ÕIGUSLIKUD  RESERVATSIOONID. VASTUTUSE PIIRAMINE. KAHJUDE GARANTII. 

ÕIGUSLIKUD  RESERVATSIOONID 

TEENUSI OSUTATAKSE PÕHIMÕTETEL, „MIS ON” JA „KUI ON SAADAV”. Me ei tee ühtegi avaldust ja ei anna käendust ega KINDLUSTUSE GARANTII, AJAKOHASUSE, KVALITEEDI, teenuste sobivuse või kättesaadavuse garantiid, mis tellitakse teenuse kaudu või seda, et teenused osutatakse pidevalt või veatult. Me EI TAGA KVALITEETI GARANTII,SOBIVUST, TURVALISUST ega Vedaja VÕIMALUSI. AINULT TEIE VASTUTATE TEENUSE KASUTAMISEGA SEOTUD RISKIDE JA TELLLITUD TEENUSTE, MAKSIMAALSES MAHUS MIS ON ETTENÄHTUD KEHTIVAGA SEADUSANDLUSEGA. 

 

Vastutuse piiramine. 

 

ME EI VASTUTA otseste, juhuslike, faktiliste või kaudsete tegevuse tulemusest juhtuvate kahjude, sealhulgas saamata jäänud tulude, andmete kadumine, vigastuste või varalise kahju, mis tekib teenuste või teisiti teenust kasutades, ISEGI KUI VanOnGo on hoiatanud selliste kahjude võimalustest. ME EI VASTUTA KAHJUDE, KOHUSTUSTE VÕI KAOTUSTE KOHTA, MIS TULENEVAD TULEMUSEST: (I) TEENUSE KASUTAMINE, TEGEVUSTE rakendamisest eesmärgiga saada teenusi VÕI võimaluse puudumisel saada juurdepääsu Teenusele ja kasutada teda; JA (II) mis tahes LEPINGU TEIE JA ÜKS KÕIK MIS VEDAJA VAHEL, KUI OLIME TEADLIKUD VÕIMALUSES NIISUGUSE KAHJU SAVUTAMISE KOHTA. ME EI VASTUTA viivituste eest TEENUSTE OSUTAMISEL VÕI TEENUSELE JUURDEPÄÄSU PUUDUMISE PÕHJUSTEL, MIS EI OLE meie poole mõistliku kontrolli all. Olete nõustunud, et Vedajad saavad ühist tarnimist teostada. MITTE MINGISTE TINGIMUSTE JÄRGI VanOnGo TÄIELIK VASTUTUS TEILE OSUTATUD TEENUSE EEST EI SAA ÜLETADA 500 (VIISSADA) EUROT KÕIKIDE KAHJUDE, KULUDE JA HAGIDE KOHTA. 

Võite kasutada Teenuse, et tellida Vedajate teenuseid ja planeerida veosi, osutada veoteenuseid, KUID te olete nõus, et VanOnGo ettevõtte ei oma mingeid kohustusi ja ei kanna vastutust veoste ja Vedajate eest, välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud käesolevates tingimustes. PIIRANGUD JA ÕIGUSLIK RESERVATSIOON SELLES OSAS EI NÕUA TEIE KUI TARBIJA ÕIGUSTE PIIRAMIST VÕI MUUTMIST, MIDA EI SAA VÄLISTADA VASTAVUSES KÄESOLEVATE ÕIGUSAKTIDEGA. 

 

KAHJUDE  HÜVITUSE  GARANTII 

Nõustute hüvitama kahju ja vabastama VanOnGo ettevõte ning tema ameti isikud, direktorid, töötajad ja esindajad kõikidest hagidest, nõuetest, kahjudest, kohustustest ja kuludest (eriti kohtukuludest), mis tulenevad või on seotud: (i) teie kasutamisega Teenuse või selle teenuse abil saadud teenuste; (ii) käesolevate reeglite ja tingimuste mis tahes sätte rikkumisega; (iii) Teie Kasutaja sisu kasutamine meie poolt; või (iv) kolmandate isikute õiguste, eriti Vedajate / Saatjate / kindlustusseltsi õiguste rikkumisega. 

 

KOHALDATAV ÕIGUS. KOHTUALLUVUS 

VanOnGo ja Kasutaja suhteid reguleerivad ja tõlgendavad vastavalt käesolevate tingimustega. Üldsätteid reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Olenemata poolte elukohast / asukohast lahendatakse kõik pooltevahelised vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusega. Juhul, kui pooled pole jõudnud vaidlusküsimuste osas kokkuleppele läbirääkimiste teel, tuleb käesolevatest tingimustest tulenevalt või nendega seotud, eriti selle tõlgendamise, täitmise, rikkumise, lõpetamise või kehtetuse tõttu tekkiva vaidluse arutamiseks ja lõplikuks lahendamiseks esitada Harju maakohuse. 

Te ei tohi nende tingimuste alusel oma õigustest kõrvale kalduda ega neid täielikult või osaliselt üle anda ilma VanOnGo eelneva kirjaliku loata. Annate nõusoleku VanOnGo ettevõttele, et astuda tagasi käesolevatest reeglitest ja tingimustest tulenevad õigused või annate need täielikult või osaliselt üle, sealhulgas: (i) tütar- või sidusettevõttele; Ii) VanOnGo aktsiate, äri või vara ostjale; või (iii) ühinemise tulemusel tekkinud õiguste omandaja. Teie, VanOnGo ja teenuse Kasutajate vahelised suhted ei näe ette mitte ühe ühisettevõtte, ettevõtte, esinduse või töösuhte loomist, vaatamata sellele, et teie ja VanOnGo vahel on käesolev leping. 

Kui vastavalt seadusele tunnistatakse käesolevate Tingimuste ja Reeglite mõni säte ebaseaduslikuks, kehtetuks või täielikult (või osaliselt) hagi jõustamatuks, loetakse, et see säte või selle osa ei kuulu nende tingimuste ja reeglite koosseisu vajalikus koguses, kuid on seaduslik, ülejäänud käesolevate tingimuste ja reeglite kehtivust ja kohaldamise võimalust ei rikuta. Sel juhul pooled asendavad ebaseadusliku, kehtetu või hagijõustamatu sätte (selle osa) seadusliku, kehtiva sättega (selle osaga), millel on hagi jõudu ning maksimaalselt sarnane mõju ebaseadusliku, kehtetu seisundi (selle osa) või sätte (selle osa) ilma hagi jõu kaotusega,  vastavalt käesolevate Tingimuste ja Reeglite sisule ja eesmärgile. Need Tingimused ja Reeglid on poolte kogu sisu osas kokku lepitud. Käesolevates reeglites ja tingimustes sõnad "seal hulgas" ja "kaasa arvatud tähendavad "eriti ilma piiranguteta". 

 

 

VanOnGo ÜLDTINGIMUSTE ja REEGLITE jõustumise kuupäev: 30.12.2019