VanOnGo PRIVAATSUSPOLIITIKA 

 

1. SISSEJUHATUS 

Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas VanOnGo Eastern Europe OÜ (edaspidi “VanOnGo” või “meie”) kogub ja kasutab VanOnGo teenuse kasutajate (edaspidi “kasutajad” või “teie”) isikuandmeid. Privaatsuseeskirjad kehtivad kõigile VanOnGo rakenduste, leheküljede, funktsioonide ja teenuste kasutajatele üle maailma. 

See poliitika on koostatud kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega, nimelt: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta reglamentiga (EL) 2016/679 „Üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, samuti direktiivi 95/46 / EÜ (andmekaitse üldregulatsioon) (edaspidi - GDPR) ja muude kohaldatavate isikuandmete kaitset käsitlevate normatiivdokumentide kehtetuks tunnistamine. 

Teie isikuandmete vastutav töötleja (haldaja) on VanOnGo Eastern Europe OÜ (registrikood 14783810), registreeritud aadressil: Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa tn 15-50, 74111, Eesti. 

Selle poliitika kohaselt tähendavad isikuandmed jaotises 2 määratletud teavet Kasutaja kohta, mis edastatakse ja kogutakse rakenduse VanOnGo ja veebilehe http://www.vanongo.com  kaudu, samuti muude veebilehtede kaudu, millel on sellele lingid käesoleva Poliitikasse. 

Teie isikuandmetega seotud küsimuste korral võite pöörduda isikuandmete kaitse töötaja poole dpo@vanongo.com. 

 

 

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE 

 VanOnGo ja tema nimel tegutsevad pooled koguvad järgmist teavet: 

    (i) Andmed, mille edastate VanOnGo teenuses konto loomisel ja selles oleva teabe uuendamisel: 

    • nimi, e-posti aadress, telefoninumber, sisselogimine, parool, profiilifoto, makse- ja pangaandmed (sealhulgas maksete kinnitamiseks), riiklike isikut tõendavate dokumentide andmed, sealhulgas juhiloa number ja foto, samuti sünniaeg, allkiri ja kasutaja foto (vajaduse korral sõltuvalt rakenduse tüübist: „klientidele”, „vedajatele”, „autojuhtidele”). See sisaldab ka teavet kasutajate-juhtide, autode ja kindlustuspoliiside kohta, samuti kasutaja sätete kohta. Kasutajate-juhtide üles laaditud fotosid saab kasutada nende identiteedi kontrollimiseks; 

    • andmed kasutaja-juhi sõidu ajaloo kohta, samuti andmed karistusregistri (kui see on seadusega lubatud) ja töölubade kohta. Seda teavet võib VanOnGo nimel koguda meie volitatud osapool; 

    • saame koguda kasutajate demograafilisi andmeid, sealhulgas küsitluste kaudu; 

    • kogume teavet, mille kasutajad edastavad VanOnGole, kui nad toega ühendust võtavad, teiste kasutajate hindamisel, tagasiside andmisel, transporditaotluse koostamisel jms. See teave sisaldab ülevaateid, fotosid, kommentaare, kasutajate sõnumeid; 

    (ii) VanOnGo Teenuse abil loodud andmed. Nende hulka kuulub: 

    • andmed kasutajate täpse või ligikaudse asukoha kohta, kui see on lubatud nende mobiilseadmete seadetes. Samuti seostame kasutaja-juhtide seadmetest reisi ajal kogutud asukoha andmed, kasutajate kontodega, isegi kui nad ei luba selliseid andmeid oma seadmetest koguda. See on vajalik kviitungite loomiseks, Kasutajate toetamiseks, pettuste eest kaitsmiseks, kindlustamiseks ja ka kohtuvaidluste korral; 

    • andmed meie teenuste kasutamisega seotud tehingute kohta, sealhulgas taotletud ja osutatava teenuse liik, tellimuse ja kättetoimetamise üksikasjad, teenuste osutamise kuupäev ja kellaaeg, marsruudi pikkus, nõutav summa ja makseviis; 

    • teave teie koostöö kohta meie teenustega: sisselogimise kuupäev ja kellaaeg, kasutatud funktsioonid, vaadatud lehed, rakenduse ja muude süsteemi elementide talitlushäired, brauseri tüüp. Mõnel juhul kasutatakse selliste andmete kogumiseks küpsiseid, piksleid, silte ja muid unikaalset identifikaatorit kasutavaid jälgimistehnoloogiaid. Nende tehnoloogiate kohta saate lisateavet küpsisteeskirjade https://ee.vanongo.com/legal/privacy-policy. 

    • meie teenustele ligipääsemiseks kasutatavate seadmete andmed, sealhulgas riistvaramudelid, IP-aadressid, operatsiooni süsteemid ja nende versioonid, tarkvara, eelistatud keeled, seadmete kordumatud identifikaatorid ja seerianumbrid, reklaamiidentifikaatorid, samuti seadmete liikumisandmed ja mobiilsidevõrgu andmed; 

    • andmed kasutajate ja / või VanOnGo esindajatega toimuva suhtluse kohta meie rakenduste ja saitide kaudu. Selle funktsiooni rakendamiseks saab andmeid VanOnGo kõnede, SMS-ide ja muu suhtluse kohta, sealhulgas nende kuupäeva, kellaaja ja sisu. VanOnGo võib neid andmeid kasutada kasutajate toetamiseks (sealhulgas tekkivate vaidluste lahendamiseks), turvalisuse tagamiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks ning analüütikaks. 

    iii) andmed muudest allikatest. Nende hulka kuulub: 

    • hinnangud, ülevaated, komplimendid ja muu kasutajate tagasiside. 

    • meie meelitaamisprogrammides osalevate kasutajate andmed. 

    • andmed kasutajate ja muude isikute kohta, kes edastavad teavet apellatsioonide ja vaidluste raames. 

    • ettevõtete andmed, mis aitavad meil kinnitada kasutajate isikuandmeid, kontrollida nende dokumente ja töölubasi, et tagada turvalisus ja seadusest tulenevate nõuete täitmine. 

    • andmed kindlustus-, transpordi- ja finantsteenuste pakkujatelt; 

    • partnerite veoettevõtete andmed (kui olete kasutaja-juht, kes kasutab meie teenuseid sellise ettevõttega seotud konto kaudu). 

    • andmed avalikult kättesaadavatest allikatest. 

    • turundusteenuse pakkujate andmed. 

 

3. VEDAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID 

Kogume ja töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

    (i) teenuse VanOnGo osutamine ja võimaluste pakkumine kasutajatele omavaheliste tehingute tegemiseks kaupade transportimiseks teenuste vastuvõtmiseks / osutamiseks; 

    ii) analüüsida geograafilist piirkonda ja anda vedajatele / autojuhtidele soovitusi. Kui te ei soovi Saatjatele geograafilise asukoha andmeid avaldada, peate sulgema rakenduse VanOnGo või märkima rakenduses VanOnGo, et olete võrguühenduseta ja praegu ei paku transporditeenuseid; 

    iii) teha kindlaks õigusnõuetele ja sobivus vedajaks / juhiks olla juhiloa alusel, kutse, isikut tõendavate dokumentide, samuti karistusregistri ja toimepandud süütegude põhjal; 

    (iv) selleks, et Saatja saaks Vedaja / juhi ja sõiduki tuvastada, kuvatakse VanOnGo rakenduses kandja foto, sõiduki nimi ja andmed ning tagatakse kasutajate vaheline suhtlus; 

    v) võimalike kahtlaste tegevuste avastamiseks ja pettuste ärahoidmiseks; 

    (vi) VanOnGo nõuete ja tingimuste täitmise jälgimiseks kasutame hinnangute teavet ja kasutajate ülevaateid; 

    vii) infrastruktuuri toetamiseks osutatavate teenuste eest tasumise ja makse töötlemiseks; 

    viii) osutada klienditoe teenuseid; 

    (ix) turundussõnumite jaoks (rakenduses VanOnGo SMS-i, push-teadete, e-posti teel); 

    x) kasutajate elu, tervise ja muude eluliste huvide kaitsmiseks; 

    xi) jälgida ja edastamisprotsessi teave ülekandmist; 

    xii) kviitungite loomine ja saatmine, kasutajate teavitamine tingimuste, teenuste ja reeglite muutustest, samuti VanOnGo ja tema partnerite reklaamiteenuste ja toodetega mitteseotud muude teadete saatmine; 

    xiii) uurida ja lahendada VanOnGo teenuste kasutamisega seotud nõudeid ja vaidlusi, samuti muudel õiguslikel eesmärkidel või vastuseks regulatiivsete, riiklike ja muude ametlike organite taotlustele. 

 

4. ÕIGUSLIK ESITAMINE 

Kogume ja kasutame isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus. Erineva sisuga isikuandmete kogumise ja töötlemise vajadust õigustavad asjakohased GDPR-i standardid. 

Isikuandmeid töödeldakse VanOnGo ja Kasutajate vahelise avaliku lepingu täitmiseks, samuti Kasutajate vaheliste veoteenuste vastuvõtmise / osutamise tehingute täitmiseks. 

Isikuandmeid võib töödelda juhul, kui kahtlustatavate maksete uurimine ja avastamine on õigustatud. 

Isikuandmeid töödeldakse VanOnGo või kolmandate osapoolte õigustatud huvide kaitsmiseks 

Andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta töödeldakse seaduste järgimiseks. 

Lisaks võime edastada õiguskaitseasutustele andmeid kriminaalsete tegude või avalikku turvalisust ohustavate juhtumite kohta, sealhulgas kohtus kolmandate isikute taotlusel. 

Osa isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse teie nõusolekul. Eelkõige kogume isikuandmeid vabatahtlike küsitluste kaudu. Sellistest küsitlustest saadud vastuseid kasutatakse teie nõusolekul ja need kustutatakse kohe, kui uuringu eesmärgid on saavutatud. 

Isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks nõusoleku andnud kasutaja võib selle igal ajal tagasi võtta, kuid sellisel juhul kaotab ta juurdepääsu teenustele ja funktsioonidele, mille jaoks selliseid andmeid on vaja. 

 

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

Mõned VanOnGo tooted, teenused ja funktsioonid hõlmavad teabe edastamist teistele kasutajatele või andmete esitamist nõudmise korral. Lisaks võime edastada isikuandmeid oma tütarettevõtetele ja äripartneritele, kui selleks on seaduslik alus või kui see on vajalik nõuete rahuldamiseks ja vaidluste lahendamiseks. 

Mõnda teie VanOnGo rakenduse isiklikku teavet võidakse avaldada ainult kasutajatele, kelle tellimuse olete saanud / heaks kiitnud. 

Teie nõudmisel võime avaldada teie andmed teistele kasutajatele. Lisaks võime teie nõusolekul edastada teavet kolmandatele isikutele olukordades, mida see poliitika ei hõlma, kui oleme teatanud teile oma kavatsusest teavet avaldada ja olete andnud selleks nõusoleku. 

Sõltuvalt Kasutaja asukohast võidakse isikuandmeid avaldada kohalikele VanOnGo tütarettevõtetele ja nende esindajatele, affeleritud isikutele, agentidele jne). Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt käesolevale poliitikale. 

Seaduses sätestatud juhtudel ja nõudmisel võime teie isikuandmeid edastada riigi pädevatele asutustele. 

 

6. ANDMETE SÄILITAMINE JA HÄVITAMINE 

Kui kasutaja konto jääb aktiivseks, salvestab VanOnGo profiiliandmeid, tehingute teavet ja muid isiklikke andmeid. 

Konto kustutamise taotluse saamisel võib VanOnGo jätkata teatud teabe säilitamist, kui see on seadusega nõutud või lubatud. 

VanOnGo kasutajad saavad konto kustutamise taotluse igal ajal saata. Sellise taotluse saamisel kustutab VanOnGo kogu teabe, välja arvatud see, mida tal on vaja säilitada vastavalt seadustele, maksudele, kindlustus-, kohtu- ja muudele seaduslikele nõuetele. Näiteks VanOnGo salvestab makseteavet, asukohta, seadet ja platvormi käsitlevat teavet mitte rohkem kui 5 aastaks. VanOnGo võib kasutada salvestatud teavet turvalisuse tagamiseks, pettuste avastamiseks ja ennetamiseks ning teadus- ja arendustegevuseks. 

VanOnGo võib teatud teavet salvestada ka siis, kui on vaja kasutaja konto turvareeglite rikkumise tõttu blokeerida, et takistada sellel kasutajal tulevikus VanOnGo teenuses uut kontot loomas. 

 

7. KASUTAJATE ÕIGUSED SEOSES NENDE ISIKUANDMETEGA 

Seoses teie isikuandmete töötlemisega Teil on järgmised õigused: 

    (i) õigus saada teavet selle kohta, milliseid andmeid me teie kohta töötleme, ja töödeldud isikuandmete koopia; 

    (ii) õigus parandada ebatäpseid andmeid; 

    (iii) õigus teie andmeid kustutada või teisaldada. See õigus ei ole absoluutne ega kehti juhul, kui seadusega on ette nähtud andmetöötlus;   

    (iv) õigus taotleda teie andmete töötlemise piiramist. Sel juhul võime teie andmeid ikkagi säilitada, kuid me ei kasuta neid tulevikus; 

    v) õigus andmete teisaldatavusele, see tähendab õigus nõuda, et teie isikuandmed edastatakse meilt teisele ettevõttele; 

    vi) õigus vaidlustada teie isikuandmete teatud tüübi töötlemine, sealhulgas otseturunduse eesmärgil; 

    vii) õigus oma nõusolek tagasi võtta, kuid ülevaatus ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mis põhineb teie nõusolekul enne tühistamist; 

    viii) õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine ei vasta kehtivatele andmekaitseseadusele. Juhendaja on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee); 

    ix) mõned eespool nimetatud õigused kehtivad ainult teatud juhtudel. Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust e-posti aadressil dpo@vanongo.com. 

 

8. KASUTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Teil ei ole õigust töödelda teiste kasutajate isikuandmeid ilma meie loata või kasutaja otsese nõusolekuta. Teil ei ole õigust ühegi Kasutajaga ühendust võtta ega koguda, registreerida, salvestada, juurdepääsu võimaldada, kasutada ega ristkasutada Kasutaja edastatud või teile VanOnGO teenuse kaudu kättesaadavaid isikuandmeid muudel põhjustel, välja arvatud kättetoimetamisteenuste osutamise / vastuvõtmise eesmärgil. 

Peate järgima Kasutajate isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi. Kui rikute isikuandmete töötlemise nõudeid, on meil õigus blokeerida teie konto ja nõuda teilt hüvitist. 

 

9. MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS 

Võime selles poliitikas perioodiliselt muudatusi teha. Meie teenuste kasutamine pärast poliitika uuendamist tähendab teie nõustumist muudatustega seadusega lubatud ulatuses. 

Võime selles poliitikas perioodiliselt muudatusi teha. Kui muudatused on olulised, teavitame teid nendest ette VanOnGO rakenduse kaudu või muul viisil, näiteks e-posti teel. Viimaste muudatustega kursis hoidmiseks, soovitame seda lehte aeg-ajalt kontrollida. 

 

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse kasutajatoe teenuse service@vanongo.com või isikuandmete kaitse töötaja dpo@vanongo.com kaudu. 

 

 

VanOnGo PRIVAATSUSPOLIITIKA jõustumise kuupäev: 30.12.2019